Wie zijn wij?De Coöperatie Koepel Zorgcoöperaties Zuid-Nederland is opgericht op initiatief van drie zorgcoöperaties (Hoogeloon, Laarbeek en Elsendorp) en de netwerken van de Vereniging Kleine Kernen Noord-Brabant en Limburg. Dit als reactie op het feit dat de bestaande (zorg)structuren onvoldoende aansluiting vonden op de wensen en behoeften van de burgers.

Onze leden zijn ondernemende netwerken van betrokken inwoners. In samenwerking en vanuit een (sociaal) collectief belang stellen zij het welbevinden centraal. Ze organiseren samen vraaggericht zorg en diensten en als de leden dat willen, kunnen deze door de Koepel geleverd worden. Elke zorgcoöperatie organiseert de zorg en ondersteuning op een andere manier. Het vraaggericht maatwerk is daarbij de gemeenschappelijke deler.

De Koepel voert vanuit een vraaggerichte houding een tweetal taken uit:
• het op vraag contracteren en leveren van (wijk)verpleging en verzorging ZVW via de aangesloten zorgcoöperaties aan cliënten.
• het zijn van een aanspreekpunt voor alle vragen rondom zorgcoöperaties. Dit kunnen zowel vragen zijn van de zorgcoöperaties zelf, nieuwe initiatieven als vanuit derden. De Koepel zet voor de beantwoording van de vragen – indien nodig – zijn netwerk in, daarbij kunnen op verzoek ook ondersteunende diensten worden georganiseerd.

In onze visie staat de mens primair centraal en niet de systemen. We gaan uit van wat mensen (nog) wel kunnen in plaats van wat zij niet kunnen. Kwaliteit van leven (welbevinden) staat voorop. Als ondersteuning nodig is, wordt eerst gekeken naar het eigen, sociale netwerk en de mogelijkheden van betrokkenen en wordt de hulp dichtbij georganiseerd. Door meer gebruik te maken van preventieve en lichtere vormen van ondersteuning kan de afhankelijkheid van formele individuele zorg worden verkleind en de druk op meer gespecialiseerde zorg verminderen. Voor wie – ook met steun van de omgeving – niet (meer) zelfredzaam kan zijn, is er altijd (op participatie gerichte) ondersteuning en/of passende zorg.”

De Coöperatie Koepel Zorgcoöperaties Zuid-Nederland U.A. is daarmee een vraaggerichte zorgaanbieder die vernieuwende zorgconcepten inzet op verzoek van, in de geest van en ten diensten van burgercoöperaties waarbij zorg georganiseerd wordt in nauwe samenhang met het lokale sociale domein in met name kleine kernen. Leden van de coöperatie bestaan uitsluitend uit door burgers opgezette coöperatieve initiatieven rond zorg en diensten in Zuid-Nederland: Noord-Brabant, Limburg en Zeeland.

Een door burgers opgezette zorgcoöperatie is van en voor de mensen zelf. De bestuursstructuur van een coöperatie maakt dat je als lid, binnen een democratisch vormgegeven besluitvorming, invloed op de activiteiten en het beleid kunt uitoefenen. Je kunt als vrijwilliger of cliënt als het ware je eigen informele en formele ondersteuning aansturen en als deelnemer in dit lokale netwerk de toekomst aan. In zo`n structuur laten mensen zich makkelijker aanspreken op aandacht voor en solidariteit met elkaar.

Voor meer info, zie ons jaarverslag