Netwerk Governance burgerinitiatievenHet aantal burgerinitiatieven in Nederland groeit. Het ‘right to challenge’ heeft in de Wet maatschappelijke ondersteuning een plaats gekregen, maar het is nog zoeken naar invulling daarvan.
Een aantal zorgcoöperaties in Brabant timmert al langer aan de weg en wil op basis van haar praktijk aan de slag met vraagstukken rondom governance. Het gaat dan over de vraagstukken rond inkoop, sturing, verantwoording en toezicht. Deze dienen zich aan in de samenwerking met gemeenten, zorgverzekeraars en aanbieders van zorg.
Om een professionaliseringslag te maken, werkt de Koepel ZCZN samen met Movisie en Vilans aan de vraagstelling: “Hoe kun je de governance op een waarde-gedreven manier inrichten, die past bij de uitgangspunten van de burgerinitiatieven? “ In dit traject ontwikkelen we (ingrediënten voor) een nieuwe ‘netwerk governance’ voor burgerinitiatieven. We doen dat in co-creatie met partners en binnen de termijn van een jaar (2016)

Meer weten: u kunt ons via de pagina Contact bereiken.

Zorg voor Later? Een sterk netwerk is belangrijk voor iedereen!Ouderen moeten en willen zo lang als mogelijk zelfstandig thuis wonen. Dat lukt beter met mensen in de buurt die willen helpen als het er op aan komt. Niet alleen familie, maar juist ook vrienden, buren en kennissen dichtbij huis. In samenwerking met zorgverzekeraar CZ, gemeente Laarbeek, Seniorenraad Laarbeek, welzijnsorganisatie ViERBINDEN en de Koepel van Zorgcoöperaties Zuid-Nederland is een methodiek ontwikkeld die behulpzaam kan zijn bij het onderhouden en versterken van het persoonlijke netwerk.

Op de web-site www.zorg-voor-later.nl vindt u meer informatie.

Overeenkomst Wijkverpleging 2016In opdracht van en voor haar leden is de Koepel ZCZN met medewerking van zorgverzekeraar CZ een overeenkomst aangegaan voor de levering van Wijkverpleging segment 2. We zijn trots dat we als eerste door burgers opgezette coöperatie nu gecontracteerde verzorging en verpleging mogen leveren. Een unicum in zorgland.

Hoe werkt het?
De Koepel ZCZN is de formele contractpartij met CZ en heeft de daarvoor noodzakelijke toelating op grond van de Wet Toelating Zorginstellingen. Daarbij is de Koepel er niet voor zichzelf maar voor de leden coöperaties! De basislijn is dat de leden bepalen wat Koepel doet. Zij kunnen, voor zover zij dat wenselijk en nodig achten, opdracht geven bepaalde werkzaamheden te verrichten in het kader van de overeenkomst met CZ. Een en ander wordt in een overeenkomst (ledenovereenkomst) vastgelegd.

VGZ vanaf 1 januari 2018

Meer weten: u kunt ons via de pagina Contact bereiken.

Help DeskAls u vragen heeft die betrekking hebben op informatie over inwonersinitiatieven of als u hulp nodig heeft bij het starten van een initiatief dan kun contact opnemen met de help desk van Nederland Zorgt voor Elkaar www.nlzve.nl