Netwerk Governance burgerinitiatievenHet aantal burgerinitiatieven in Nederland groeit. Het ‘right to challenge’ heeft in de Wet maatschappelijke ondersteuning een plaats gekregen, maar het is nog zoeken naar invulling daarvan.
Een aantal zorgcoöperaties in Brabant timmert al langer aan de weg en wil op basis van haar praktijk aan de slag met vraagstukken rondom governance. Het gaat dan over de vraagstukken rond inkoop, sturing, verantwoording en toezicht. Deze dienen zich aan in de samenwerking met gemeenten, zorgverzekeraars en aanbieders van zorg.
Om een professionaliseringslag te maken, werkt de Koepel ZCZN samen met Movisie en Vilans aan de vraagstelling: “Hoe kun je de governance op een waarde-gedreven manier inrichten, die past bij de uitgangspunten van de burgerinitiatieven? “ In dit traject ontwikkelen we (ingrediënten voor) een nieuwe ‘netwerk governance’ voor burgerinitiatieven. We doen dat in co-creatie met partners en binnen de termijn van een jaar (2016)

Meer weten: u kunt ons via de pagina Contact bereiken.

Project Regio RegieRegio Regie is een samenwerkingsproject van o.a. CZ en VGZ dat gericht is op structurele verbeteringen in de zorg. Het steunt initiatieven die de gezondheidszorg verbeteren zodat de zorg toegankelijk blijft voor iedereen.
Het project “Leer investeren in zelfredzaamheid” dat in samenwerking met CZ en het bureau Opera in ontwikkeling is, heeft als doelstelling het ontwikkelen en uittesten van een opschaalbare werkwijze om ouderen te leren investeren in hun eigen redzaamheid.

Meer weten: u kunt ons via de pagina Contact bereiken.

Overeenkomst Wijkverpleging 2016In opdracht van en voor haar leden is de Koepel ZCZN met medewerking van zorgverzekeraar CZ een overeenkomst aangegaan voor de levering van Wijkverpleging segment 2. We zijn trots dat we als eerste door burgers opgezette coöperatie nu gecontracteerde verzorging en verpleging mogen leveren. Een unicum in zorgland.

Hoe werkt het?
De Koepel ZCZN is de formele contractpartij met CZ en heeft de daarvoor noodzakelijke toelating op grond van de Wet Toelating Zorginstellingen. Daarbij is de Koepel er niet voor zichzelf maar voor de leden coöperaties! De basislijn is dat de leden bepalen wat Koepel doet. Zij kunnen, voor zover zij dat wenselijk en nodig achten, opdracht geven bepaalde werkzaamheden te verrichten in het kader van de overeenkomst met CZ. Een en ander wordt in een overeenkomst (ledenovereenkomst) vastgelegd.

Meer weten: u kunt ons via de pagina Contact bereiken.