Organisatie & bestuurDe Coöperatie Koepel Zorgcoöperaties Zuid-Nederland kent een (drie hoofdige) Raad van Bestuur bestaande uit een voorzitter, secretaris en penningmeester. Zij besturen de organisatie en leggen daarover verantwoording af aan de Raad van Toezicht en de Ledenraad. De Ledenraad heeft tot taak toezicht op de algemene gang van zaken binnen de organisatie. De Raad van Toezicht (RvT) heeft tot taak toezicht te houden op het besturen door de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken binnen de organisatie.

De medezeggenschapstructuur van cliënten is geregeld via de deelname in de lokale Zorgcoöperaties alsmede een vertegenwoordiging in de Ledenraad.

Onze leden, adviseurs, het bestuur en de Raad van Toezicht nemen op persoonlijke titel deel. In lijn met het coöperatieve gedachtegoed verlenen zij hun professionele inzet op vrijwillige basis. De Koepel heeft een stevige relatie met de op zorg en welzijn gerichte burgerinitiatieven in Brabant en Limburg. Leden en adviseurs zijn betrokken en nemen deel aan de bestuursvergaderingen van de koepel.

Wim van HestVoorzitter en van huis uit jurist met een lang werkzaam leven in de publieke gezondheid. Ik vind het razend interessant om mee te mogen werken, en deelgenoot te zijn, aan deze kansrijke ontwikkeling waarin een nieuwe vorm van zorg wordt neergezet. Daar is de zorg van en voor de mensen, goede zorg die uitgaat van eigen mogelijkheden.

Don van SambeekPenningmeester en oud-voorzitter van coöperatie Tot uw Dienst Laarbeek

Ad PijnenborgSecretaris, opgeleid tot maatschappelijk werker, gewerkt in de sociale en gezondheidssector. Ad heeft aan de basis gestaan van het burgerinitiatief in Hoogeloon dat in 2002 is gestart, en vorm kreeg in 2005 als de eerste zorgcoöperatie van Nederland. Zorgcoöperatie Hoogeloon heeft zich ontwikkeld tot een welzijns- en zorginstelling, die het mogelijk maakt dat ouderen langer in het dorp kunnen blijven wonen. Het eigenaarschap van de zorg is in handen van de ouderen zelf.
Leden:
Guus de Haan, Stichting Anders Zorg zorgcoöperatie Hoogeloon (http://zorgcooperatie.nl)
Willy Donkers, voorzitter dorpsraad Elsendorp (http://www.elsendorp-online.nl)
Monty Trapman, voorzitter Coöperatie Tot uw Dienst Laarbeek (http://www.cooperatietotuwdienst.nl)

Raad van Toezicht:
Ingeborg Verschuuren, voorzitter Vereniging Kleine Kernen Noord-Brabant
Ben van Essen, voorzitter Vereniging Kleine Kernen Limburg
Ton Schepens, diaken

Adviseurs:
Alice Frijns, namens Knooppunt Limburgse Zorginitiatieven
Wendy Castelijns, senior consultant Opera Consultancy en Implementatie
Martien Kusters, namens het Platform Zorgcoöperaties Zuidoost Brabant
Evert van Schoonhoven, namens het Platform Welzijn en Zorg Noordoost Brabant

Meer informatie over:
VKK Noord-Brabant: http://www.vkknoordbrabant.nl/
VKK Limburg: http://www.vkkl.nl/
Dorpscoöperatie Lierop: http://www.lieropleeft.nl/