Organisatie & bestuurDe Coöperatie Koepel Zorgcoöperaties Zuid-Nederland kent een (drie hoofdige) Raad van Bestuur bestaande uit een voorzitter, secretaris en penningmeester. Zij besturen de organisatie en leggen daarover verantwoording af aan de Raad van Toezicht en de Ledenraad. De Ledenraad heeft tot taak toezicht op de algemene gang van zaken binnen de organisatie. De Raad van Toezicht (RvT) heeft tot taak toezicht te houden op het besturen door de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken binnen de organisatie.

De medezeggenschapstructuur van cliënten is geregeld via de deelname in de lokale Zorgcoöperaties alsmede een vertegenwoordiging in de Ledenraad.

Onze leden, adviseurs, het bestuur en de Raad van Toezicht nemen op persoonlijke titel deel. In lijn met het coöperatieve gedachtegoed verlenen zij hun professionele inzet op vrijwillige basis. De Koepel heeft een stevige relatie met de op zorg en welzijn gerichte burgerinitiatieven in Brabant en Limburg. Leden en adviseurs zijn betrokken en nemen deel aan de bestuursvergaderingen van de koepel.

Download hier het jaarverslag 2018 (PDF)
Download hier de brochure 'Zorg voor later' (PDF)

Hans JägersVoorzitter a.i.

Don van SambeekSecretaris

Frits SwinkelsPenningmeester

Pieter-Marijn van der VeldenBestuurslid
Leden:
Willy Donkers, voorzitter dorpsraad Elsendorp (http://www.elsendorp-online.nl)
Don van Sambeek, voorzitter Coöperatieve Vereniging “Tot uw Dienst” Laarbeek. (http://www.cooperatietotuwdienst.nl)

Raad van Toezicht:
Ben van Essen, voorzitter, tevens bestuurslid Nederland Zorgt voor Elkaar
Ton Schepens, lid

Alexander van den Dungen, lid

Adviseurs:
Martien Kusters, namens het Platform Zorgcoöperaties Zuidoost Brabant
Evert van Schoonhoven, namens het Platform Welzijn en Zorg Noordoost Brabant

Meer informatie over:
VKK Noord-Brabant: http://www.vkknoordbrabant.nl/
VKK Limburg: http://www.vkkl.nl/
Dorpscoöperatie Lierop: http://www.lieropleeft.nl/
Overig genoemden:
Wim van Hest
Freya Pijnenborg, namens Vereniging Kleine Kernen Limburg