Vacature Lid Raad van Toezicht Koepel Zorgcoöperaties Zuid Nederland

Vacature Lid Raad van Toezicht Koepel Zorgcoöperaties Zuid Nederland

De Raad van Toezicht van de Koepel Zorgcoöperaties Zuid Nederland (verder Koepel) bestaat uit 3 leden. Wegens het vertrek van een van de leden is er een vacature. Voor de openstaande vacature zoeken wij een kandidaat met (bestuurlijke) ervaring in het domein van de thuiszorg/ouderenzorg.

De Koepel Zorgcoöperaties Zuid Nederland

De Koepel is een coöperatie met als doel: het bevorderen van de emancipatie van de coöperatieve ontwikkeling van bewonersinitiatieven en het bevorderen van de zelfredzaamheid en gezondheid van de cliënten van de leden. De coöperatie verleent hiervoor diensten ten behoeve van de leden gericht op een samenhangend aanbod van informele- en beroepsmatige zorg.  De Koepel richt zich daarbij op:

 1. Het ondersteunen van leden die een doelstelling hebben die direct of indirect bijdraagt aan het boven vermelde doel van de coöperatie;
 2. Het sluiten van contracten met zorgverzekeraars voor de levering van zorg door de leden van de coöperatie onder het stelsel van de Zorgverzekeringswet (“Zvw”), de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (“WMO”) en de Wet Langdurige Zorg (“WLZ”), dan wel de regelingen die daar voor in de plaats treden;
 3. Uitvoering van de inkoop van facilitaire ondersteuning voor de leden;
 4. Afstemming van behoefte aan en voorziening van formele zorg met zorgverzekeraars;

 

De bewonersinitiatieven zijn georganiseerd in regionale platforms in Brabant en Limburg; met Zeeland zijn eerste contacten. Er is een uitvoerend bestuur. De koepel werkt aan verdere professionalisering. De Raad van Toezicht houdt toezicht op de zorginkoop (Governance code zorg) en is sparringpartner voor het bestuur voor de verdere ontwikkeling van de coöperatieve beweging. Zie verder https://koepelzorgcooperatieszn.nl/

 

Profiel lid Raad van Toezicht

De algemene eisen voor een lid van de RvT zijn als volgt vastgelegd in het Reglement van de RvT:

 1. De individuele toezichthouder voelt zich persoonlijk verantwoordelijk voor het eigen functioneren, is bereid zich kwetsbaar op te stellen en wil zich blijven ontwikkelen. Naast zijn persoonlijke verantwoordelijkheden en specifieke toegevoegde waarde is ook zijn rol als teamspeler van groot belang.
 2. Een lid van de Raad van Toezicht kan en mag in de uitoefening van de functie op geen enkele wijze belang hebben bij de Koepel.
 3. Het profiel van een lid van de Raad van Toezicht bevat verder tenminste de volgende aspecten:
 • affiniteit met en betrokkenheid bij door burgers opgezette coöperatieve initiatieven rond zorg en diensten;
 • affiniteit met de doelstelling en de zorgfunctie van de Koepel;
 • algemene bestuurlijke kwaliteiten en ervaring;
 • een juist evenwicht in bestuurlijke betrokkenheid en afstand;
 • het vermogen om het Bestuur met raad en als klankbord terzijde te staan;
 • het vermogen om het beleid van de Koepel ZCZN en het functioneren van het Bestuur te toetsen;
 • het vermogen om advies en toezicht in teamverband uit te kunnen oefenen;
 • integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling;
 • inzicht in de eisen die kwaliteit, doelmatigheid en continuïteit aan een organisatie als de coöperatie stellen;
 • het vermogen om zich op hoofdlijnen een oordeel te vormen over door het Bestuur voorgelegde aangelegenheden;
 • voldoende beschikbaarheid.

 

Bij de samenstelling van de RvT wordt gestreefd naar een evenwichtige spreiding naar geslacht, leeftijd en de regio’s waar de Koepel actief is. Gezien de huidige samenstelling van de Raad van Toezicht en de ontwikkelopgaven van de Koepel – onder andere de doorontwikkeling van toezicht op zorginkoop binnen een coöperatieve structuur – zoeken wij een kandidaat met (bestuurlijke) ervaring in het domein van de thuiszorg/ouderenzorg.

De functie is onbezoldigd. De RvT komt circa 3 à 4 maal per jaar bijeen.

Nadere informatie en reageren

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de voorzitter van de RvT, de heer Ben van Essen

(Mail: ben.van.essen@outlook.com. Telefoon: 06 51034384).

 

U kunt uw sollicitatie voor deze vacature – graag voor 27 mei a.s.  – sturen naar ben.van.essen@outlook.com. Op 28 mei 2021 maakt de RvT een eerste selectie. De vacature is openbaar; daarnaast werft de Koepel via het eigen maatschappelijk en bestuurlijk netwerk.

Vragen?

Heeft u nog vragen over dit onderwerp? Neem contact op met een van onze contactpersonen, wij helpen u graag verder.

Deel deze pagina

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial