Van visie naar draagvlak

Hoe kan draagvlak de visie van een initiatief versterken?

“Je zult het met overtuiging moeten doen. Er echt voor gaan. Je wordt er sterker van en groeit in je overtuigingen als je draagvlak creëert.”

Martien KustersDrijvende kracht achter Lierop leeft

Denken in stappen

Door een terugtredende overheid dreigt het voorzieningenniveau, en daarmee de kwaliteit van leven in dorpen en wijken, te verschralen. Van burgers wordt gevraagd meer verantwoordelijkheid te nemen. Niet alleen voor zichzelf, maar ook voor hun omgeving. Helpende handen, op welke manier dan ook, zijn noodzakelijk om samen de leefbaarheid in een kern op peil te houden. 

Vanuit de gedachte dat burgers samen verantwoordelijk zijn voor de leefbaarheid in hun dorp, is in Lierop de gedachte ontstaan voor een dorpscoöperatie. De toegevoegde waarde ligt vooral in het feit dat betrokkenheid en solidariteit tussen de Lieroppenaren onderling leiden tot mooie, passende en haalbare oplossingen voor iedere inwoner, vitaal of kwetsbaar. Om een coöperatie succesvol te laten zijn moeten diverse stappen gezet worden.

  • Geloof in het effect van de activiteiten die ondersteund worden door de coöperatie is de start.
  • Bewustwording en een vooruitziende blik is nodig, op tijd actie ondernemen en ervoor zorgen dat je sociale netwerk stevig genoeg is om samen eventuele zorg op te vangen.
  • Draagvlak voor activiteiten is te krijgen door burgers te vragen waar zij concreet behoefte aan hebben. Waardoor mensen niet denken vanuit problemen maar bedenken welke oplossing ze kunnen bieden en zo mede-eigenaar worden van de oplossing.
  • Samenwerking en afstemming met het dorp is het meest belangrijk. Zoals de ouderenbonden, sport- en culturele verenigingen, school, aanbieders van zorg, huisarts, fysiotherapeut, maatschappelijk werk, zorgboerderij, supermarkt, bakker, horeca, winkels, bedrijven, ondernemers, peuterspeelzaal en kinderopvang enz. enz.

In Lierop gebeurt al heel veel, belangrijk is om juist alles wat er al is te verbinden, waardoor het totaal sterker wordt.

Stappenplan en tips uit Lierop (2013)

De werkgroep welzijn en zorg in Lierop heeft het initiatief genomen om te onderzoeken of een dorpscoöperatie in Lierop wenselijk is en welke toegevoegde waarde deze zou kunnen hebben. Dit als aanvulling op de vele zaken die in Lierop al aanwezig zijn.

In deze notitie wordt een eerste aanzet gegeven voor de inhoud van zo’n dorpscoöperatie met een stappenplan, plan van aanpak en tips.

Notitie Dorpscoöperatie Lierop

Stappenplan, flyer, persbericht en draaiboek.

Martien Kusters legt op het NOS journaal uit waarom burgers in Lierop zelf initiatief namen.

Voorzorgcirkels en zorgcirkels: verzekerd van zorg

Willen we de gevolgen van de vergrijzing zo goed mogelijk opvangen, dan zal het uitgangspunt “ouderen gaan elkaar helpen” leidend moeten worden. Het uitgangspunt hierbij is dat ouderen die nog gezond en actief zijn zich in dienst stellen van zorgafhankelijke leeftijdsgenoten.

Door nu hulp aan te gaan bieden, mag je verwachten dat je zelf ook hulp krijgt als je die te zijner tijd nodig hebt. Natuurlijk kun je erop gokken dat je tot het einde van je leven mentaal en fysiek kerngezond blijft, maar dat is slechts weinigen gegeven.

In het Land van Cuijk (90.000 inwoners, 5 gemeenten) wordt sinds 3 jaar aan het project “Wonen en Zorg voor thuiswonende ouderen” gewerkt. Dit heeft eind vorig jaar geleid tot een plan van aanpak, zowel voor het Woonaspect als voor het Zorgaspect voor ouderen. Inmiddels is een projectsubsidie ontvangen van ZONMW voor het ontwikkelen van (voor)zorgcirkels. In 7 appartementencomplexen van de woningcorporatie gaan we (voor)zorgcirkels opzetten.

Nieuwsbrief Project voorzorgcirkels en zorgcirkels

Inmiddels is voor dit project subsidie ontvangen van ZONMW voor het ontwikkelen van (voor)zorgcirkels. In de nieuwsbrief leest u meer over de (voor)zorgcirkels.

Meer informatie over (voor)zorgcirkels

Henk Geene, auteur van het Handboek Wonen en Zorg voor thuiswonende ouderen kan over het project (voor)zorgcirkels meer informatie geven.

06 -542 239 16

Vele wegen leiden tot dorpsplannen

Welke doelen worden tegenwoordig nagestreefd en welke werkvormen gehanteerd? Inspiratie naar aanleiding van initiatieven waarmee bewoners met elkaar het gesprek aangaan en initiatieven ontwikkelen voor de toekomst van hun dorp of wijk. 

Met negen voorbeelden die een beeld geven van de gevarieerde aanpak van dorpen in Limburg die samen werken aan hun toekomst.

Vele wegen leiden tot dorpsplannen

Download aanpak Limburgse dorpen en wijken volop in beweging.

Verken waar u naar toe wilt in Het kleine kernen spel

Het Kleine Kernen Spel is ontwikkeld voor dorpsorganisaties. Met het spel kunt u als dorpsraad, dorpsoverleg of dorpsbelang kijken naar de rol die u in de toekomst wil spelen.

Hoe gaat u als dorp aan de slag gaan met thema’s als krimp, energietransitie etc.? Of hoe bezint u als dorpsorganisatie zich op de toekomst? Want dat de wereld om ons heen verandert ervaren we allemaal, iedere dag. Dat daarbij kansen liggen voor kleine kernen en actieve bewoners, weten we ook. Maar hoe die kansen te pakken… Speel het spel en laat u in 15 casussen met elkaar uitdagen hardop na te denken hoe u zou handelen. Verken met elkaar voor welke opgaven u staat, wat uw rol is, kan zijn en vooral: waar willen we als dorpsorganisatie naar toe!

Het kleine kernen spel

Verken waar u naar toe wilt in Het kleine kernen spel.

Do's en don'ts bij werken aan inclusiviteit

Movisie ging op zoek naar wijkinitiatieven die werken aan inclusiviteit en waarbij verschillende groepen bewoners elkaar leren kennen en verantwoordelijkheid voor elkaar kunnen gaan nemen.

Want bruggen slaan naar en samenwerken met wijkbewoners die minder zichtbaar zijn, is geen gemakkelijke opgave. Movisie vroeg de initiatiefnemers hoe zij het aanpakken, wat volgens hen werkt en wat aandachtspunten zijn. Alles met het doel om wijkinitiatieven elders in het land te inspireren en op bruikbare ideeën te brengen.

Downloads Do’s en don’ts bij werken aan inclusiviteit

Alles met het doel om wijkinitiatieven elders in het land te inspireren en op bruikbare ideeën te brengen.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial