Lierop Leeft

Dorpscoöperatie "Lierop leeft'

Zelfstandig wonen

De werkgroep Zorg van de dorpscoöperatie ‘Lierop leeft’ heeft als doel eraan bij te dragen dat inwoners zo lang mogelijk zelfstandig in Lierop kunnen blijven wonen en daarvoor een beroep kunnen doen op de zorg en hulp die nodig is. Door het bloeiende verenigingsleven in Lierop gaan jongeren en ouderen op een prettige manier met elkaar om. Het zou zo mooi zijn als we deze vanzelfsprekende dorpscultuur van goed voor elkaar zorgen kunnen behouden.

Onze visie

Door een terugtredende overheid dreigt het voorzieningenniveau, en daarmee de kwaliteit van leven in dorpen en wijken, te verschralen. Nieuwe initiatieven van burgers om het lokale welzijn te verbeteren dienen daarom actief ondersteund te worden. Het is belangrijk om burgers te laten participeren in de keuzes en de uitvoering van activiteiten die het wonen, het welzijn en de zorg- en dienstverlening op het gewenste niveau brengen en houden. ‘Lierop Leeft’ moet voor de Lieropse mensen vooral “mijn club” worden. Ons streven is er daarom op gericht dat zoveel mogelijk inwoners van Lierop lid worden.

Wat we vooral willen is de dienstverlening die bijdraagt aan de kwaliteit van leven in ons dorp, dichtbij brengen, mensen/inwoners daar invloed op geven en de bureaucratie tot een minimum beperken. Onderlinge solidariteit tussen oud en jong (en omgekeerd) en tussen kwetsbare en vitale burgers bevordert het gevoel van prettig en veilig wonen. Deelname aan de dorps- coöperatie betekent dat je je inzet voor anderen, maar ook mag rekenen op hulp op het moment dat je het zelf nodig hebt (dienst – wederdienst)!

Onze missie

‘Lierop Leeft’ wil de krachten van de inwoners bundelen om de leefbaarheid op peil te houden en helpt voorzieningen in het dorp te behouden en wil nieuwe initiatieven nemen of ondersteunen op het gebied van opvoeden/opgroeien, wonen, zorg en dienstverlening.

Hoe is dat zo gekomen?

In het kader van het Integrale Dorps Ontwikkelingsplan (Idop) is in 2010 de Werkgroep Welzijn en Zorg gevormd. In de loop van 2013 werd duidelijk dat een aantal verantwoordelijkheden op het gebied van de (Jeugd)Zorg over zouden gaan naar de gemeenten. Met deze z.g. decentralisatie van overheidstaken naar gemeenten per 1 januari 2015 wordt van burgers gevraagd meer verantwoordelijkheid te nemen. Niet alleen voor zichzelf, maar ook voor zijn/haar omgeving. Helpende handen, op welke manier dan ook, zijn noodzakelijk om samen de leefbaarheid in een dorp op peil te houden.

De gemeente stimuleert het ontstaan van passende, lokale oplossingen, motiveert burgers om het heft in eigen hand te nemen en zorgt ervoor dat de meest kwetsbare burgers voldoende ondersteuning krijgen. Dit gegeven was begin 2014 voor de Werkgroep Welzijn en Zorg aanleiding om de Lieropse inwoners uit te nodigen voor een bijeenkomst waarbij de haalbaarheid van een Dorpscoöperatie in Lierop gepeild werd.

‘Samen zorge(n)loos leven in Lierop, mijn ouders, ik en mijn kinderen’ was de boodschap van de uitnodiging. De enorme belangstelling, ideeën en enthousiasme tijdens deze avond, zorgden er voor dat de werkgroep met volle overtuiging van start kon gaan met de opzet van de Lieropse Dorpscoöperatie. De werkgroep werd stuurgroep en er werden 4 werkgroepen geformeerd: Wonen, Zorg, Dienstverlening en Opvoeden/Opgroeien. Op 8 januari 2015 vond de 1e Algemene Ledenvergadering plaats.

Notitie Dorpscoöperatie Lierop

Stappenplan, flyer, persbericht en draaiboek.

Contactpersoon Dorpscoöperatie ‘Lierop Leeft’
Meer informatie?

Interesse in hoe Lierop leeft draagvlak voor haar visie ontwikkeld heeft? Neem voor meer informatie contact op Martien Kusters, voorzitter van de dorpscoöperatie.

06 812 765 54

Blijf op de hoogte

Meer nieuws van initiatieven

Vragen?

Heeft u nog vragen over dit onderwerp? Neem contact op met een van onze contactpersonen, wij helpen u graag verder.

Deel deze pagina

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial